30 Tháng Tám, 2022

KỸ THUẬT NUÔI ĐÀ ĐIỂU SINH SẢN

Đà điểu nuôi ở Việt Nam, con mái thành thục tính vào tháng thứ 20 đến 25, con trống thành thục muộn hơn từ 30- 35 […]
30 Tháng Tám, 2022

KỸ THUẬT NUÔI ĐÀ ĐIỂU THƯƠNG PHẨM

Đà điểu sau khi kết thúc 3 tháng tuổi chuyển sang giai đoạn thương phẩm, ở giai đoạn này sức đề kháng của đà điểu rất […]